سونوگرافی و رادیولوژی دکتر فرهاد کاوسی

رادیوگرافی‌های عمومی و تخصصی: (دیجیتال)

سونوگرافی‌های بیوفیزیکال پروفایل

سونوگرافی داپلر رنگی

غربالگری NTNB

اکوکاردیوگرافی جنین

  • رادیولوژی دیجیتال
  • سونوگرافی

Andisheh Town Phase 1, Shahriar, Tehran Province, Iran